آلفاباکس


به زودی

من عاقبت از اینجا خواهم رفت

پروانه ای که با شب می رفت

این فال را برای دلم دید

دیری است

مثل ستاره ها چمدانم را

از شوق ماهیان و تنهایی خودم

پر کرده ام ولی

مهلت نمی دهند که مثل کبوتری

در شرم صبح پر بگشایم

با یک سبد ترانه و لبخند

خود را به کاروان برسانم

اما ...

من عاقبت از اینجا خواهم رفت

پروانه ای که باشب می رفت 

این فال را برای دلم دید


#محمدرضاشفیعی_کدکنی


منبع این نوشته : منبع
اینجا خواهم